Pink white -chinchilla

Suomen Lemmikkichinchillat ry

koristekuva

Suomen Lemmikkichinchillat ry:n näyttelysäännöt

1 § Sääntöjen noudattaminen

Näitä sääntöjä noudatetaan Suomen Lemmikkichinchillat ry:n (myöh. SLC) virallisissa näyttelyissä sekä pet-näyttelyissä. SLC suosittelee näiden sääntöjen käyttämistä myös, kun Suomen Kani- ja Jyrsijäliiton (myöh. SKJL) alaiset yhdistykset järjestävät näyttelyluokkia chinchilloille.

2 § Vahinkotapaukset

Näyttelyn järjestäjät ja toimitsijat eivät vastaa niistä vahingoista, joita eläimelle, omistajalle tai näytteilleasettajalle voi sattua tai joita eläin voi aiheuttaa näyttelyn aikana.

3 § Näyttelyt

Näyttelyt koostuvat ulkomuotoluokista ja pet-luokasta. Näyttelyssä voidaan järjestää joko kaikki tai vain osa luokista. Ulkomuotoluokkien näyttelykutsu tulee julkaista SLC:n jäsenlehdessä tai jäsenkirjeessä viimeistään viittä (5) päivää ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Pet-luokan näyttelykutsu suositellaan julkaistavan SLC:n jäsenlehdessä tai jäsenkirjeessä, mutta se ei ole pakollista.

Mikäli joku SKJL:n alayhdistys haluaa järjestää ulkomuotoluokat chinchilloille, tulee tähän anoa lupaa SLC:n hallitukselta.

4 § Tuomarit

SLC:n näyttelyissä saavat toimia tuomareina SLC:n hyväksymät tuomarit. Ulkomaiset tuomarit hyväksyy SLC:n hallitus näyttelyä suunniteltaessa. Tuomari antaa kirjallisen lausunnon jokaisesta arvostelemastaan eläimestä ja käyttää SLC:n omaa tai muuta SLC:n hallituksen hyväksymää arvostelulomaketta, josta alkuperäinen annetaan omistajalle.

Tuomari ei saa arvostella omistamaansa, perheenjäsenensä tai yhteisellä kasvattajanimellä kasvattavan henkilön eläintä.

Tuomari saa konsultoida toista tuomaria tai paikalla olevaa kyseisen värin tuntevaa kasvattajaa tarvittaessa. Konsultoitavan on pysyttävä neutraalina mielipiteissään.

Ulkomuotoluokkien tuomarointioikeudet vanhenevat, mikäli tuomari ei ole arvostellut kolmeen vuoteen joko SLC:n näyttelyssä tai muiden kotimaisten yhdistysten järjestämissä SLC:n hyväksymissä näyttelyissä. Mikäli tuomarin oikeudet vanhenevat, tulee tämän suorittaa tasotesti. Tasotestissä arvostellaan itsenäisesti viisi (5) eläintä ja testi hyväksytään, mikäli hallitus katsoo testiarvostelujen ja virallisen tuomarin arvostelujen olevan riittävän yhtenevät. Vastaavasti toimitaan pet-tuomarin kohdalla, mikäli hän ei ole tuomaroinut viiteen (5) vuoteen. Poikkeus: Ulkomuotoluokkien tuomarilla on oikeus tuomaroida myös pet-luokassa arvosteluvälistä riippumatta.

5 § Näyttelyyn osallistuminen

Ulkomuotoluokkiin saavat osallistua SLC:ssä tai muualla esim. ulkomailla rekisteröidyt chinchillat. Pelkästään muualla rekisteröityjen eläinten ilmoittautumismaksut ovat kaksinkertaiset (lasketaan kalleimman ilmoittautumismaksun mukaan, mikäli samalla on ilmoitettu useampi eläin näyttelyyn). Lemmikkiluokkiin osallistuvalta eläimeltä ei vaadita rekisteröintiä. Näyttelypaikalle ei saa tuoda eläintä, joka on sairas tai jossa on ulkoloisia tai esim. fungus. Arvosteltavaksi ei saa tuoda eläintä, jonka tiedetään olevan vihainen, kantava tai imettävän. Jos näitä sääntöjä rikotaan, voidaan kyseinen eläin jättää arvostelematta ja se saa merkinnän EVA (= ei voida arvostella).

Mikäli henkilö tietoisesti tuo näyttelypaikalle eläimen, jolla on esim. tarttuva tauti, SLC:n hallitus voi antaa näyttely- tai toimintakiellon. Rikkomuksesta on tehtävä kirjallinen valitus seitsemän (7) päivän kuluessa näyttelytoimikunnalle. Kuka tahansa voi tehdä valituksen.

Eläimen turkin käsittely menetelmillä tai aineilla, jotka muuttavat sen väriä tai koostumusta, on kielletty. Tällaisilla aineilla tarkoitetaan esim. sinisyyttä tai valkoisuutta lisääviä aineita kuten talkki.

6 § Näyttelyyn ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen näyttelyyn tapahtuu SLC:n jäsenille toimitetun näyttelykutsun mukaisesti. Mikäli näyttelykutsussa on maininta, pet-luokkaan on mahdollista ilmoittautua myös niin sanotusti jälki-ilmoittautumisella näyttelyaamuna. Näyttelyyn ilmoittautumismaksun suuruuden, tuomarivalinnan, näyttelypaikan ym. seikat päättävät Suomen Lemmikkichinchillat ry:n hallitus tai hallituksen nimeämä näyttelytoimikunta yhteistyössä hallituksen puheenjohtajan kanssa.

Ilmoittautumiskaavakkeeseen merkitään chinchillan syntymäaika, mutta ainoastaan pet-luokkaan ja poikaskatselmukseen osallistuvan chinchillan ikä lasketaan. Alle 12 kuukauden ikäisten chinchillojen ikä tulee ilmoittaa kuukausina ja viikkoina. Yli 12 kuukauden ikäisten chinchillojen ikä ilmoitetaan vuosina ja kuukausina. Ikää ei pyöristetä ylöspäin ja näyttelyilmoittautumiseen laitetaan ikä näyttelypäivänä. Esimerkki: Jos eläin on syntynyt 4.1.2005 ja näyttely on 3.8.2005, ikä on silloin 6 kuukautta 4 viikkoa, ei 7 kk.

Rekisterissä olevien omistajatietojen täytyy täsmätä näyttelyluettelossa oleviin tietoihin.

Näyttelyyn ilmoitettua eläintä ei voi vaihtaa ilmoittautumisen jälkeen toiseen eläimeen.

7 § Näyttelyluokat

Mikäli chinchillassa on jotain erityishuomioitavaa johtuen esim. loukkaantumisesta, kopio lääkärintodistuksesta tms. tulee toimittaa näyttelyn infopisteeseen (EI tuomarille) ennen arvostelun alkua. Infosta paperit toimitetaan edelleen sihteerille, joka tiedottaa tuomarille esimerkiksi käsittelyyn vaikuttavista tekijöistä eläimen kohdalla. Mahdollisen lääkärintodistuksen toimittamalla ei voi kuitenkaan vaikutta eläimen ulkoisten ominaisuuksien arvosteluun. HUOM! Eläintä ei saa tuoda näyttelyyn, mikäli sillä on vamma, jonka vuoksi eläimen arvostelu ei onnistu aiheuttamatta eläimelle kärsimystä.

7.1 Ulkomuotoluokat

Ulkomuotoluokissa chinchillaa verrataan sen rotu- ja värimääritelmään. Ulkomuotoluokissa tuomari saa tietää eläimestä ainoastaan sen sukupuolen ja värin lukuun ottamatta baby-/juniorkatselmusta, jossa tuomari saa tietää edellä mainittujen lisäksi eläimen iän. Steriloidut ja kastroidut chinchillat voivat osallistua viralliseen luokkaan, baby-/juniorkatselmukseen ja kasvattajaluokkaan. Steriloitu/kastroitu eläin ei voi kuitenkaan osallistua kilpailevana eläimenä jälkeläisluokkaan, mutta jälkeläisenä se voidaan esittää.

7.1.1 Virallinen luokka

Viralliseen luokkaan voi osallistua 7 kuukautta täyttänyt eläin. Virallisessa luokassa käytössä on pistearvostelu, jossa korkein mahdollinen pistemäärä on 101 pistettä. Muita kuin arvostelukaavakkeeseen merkittyjä pistemääriä ei voi jakaa.

Chinchillat jaetaan värin perusteella väriluokkiin, jotka ovat:

Kaikki luokat sisältävät myös värin velvet-muunnoksen (esim. hetero ebony velvet kilpailee black ebony -luokassa). Chocolate ja black ebony -luokat sisältävät myös värien vaaleammat versiot. Kaikki valkoisten väriryhmän eläimet kilpailevat joko luokassa Red eyed white (pink white, pink white ebony, pink white velvet jne) tai Black eyed white (silver white, white mosaic, white ebony, white velvet jne). Värit, joille ei ole erillistä luokkaa, kilpailevat väriluokassa Muut värit. Eläinten järjestys väriluokkien sisällä arvotaan. Urokset ja naaraat kilpailevat samoissa luokissa. Mikäli väriluokkaan tulee eläimiä enemmän kuin 15, jaetaan väriluokka kahteen osaan.

Jos tuomari ei voi arvostella eläintä, käytetään merkintää EVA (= ei voida arvostella). Mikäli eläimellä on rotumääritelmässä määritelty hylkäävä virhe, osa-alueesta ei anneta pisteitä lainkaan ja arvostelu on kokonaisuudessaan hylätty. Osa-alueesta voidaan antaa 0 pistettä, mikäli virhe on todella merkittävä (esim. todella heikko värinpuhtaus), mutta tässä tapauksessa eläin arvostellaan normaalisti ja se saa tuloksen.

Virallisen luokan tuomari jakaa jokaiselle eläimelle sen tasoa vastaavan arvosanan: Erinomainen (sertifikaatti) 84-101 pistettä – Erittäin hyvä (laatupalkinto) 80-83 pistettä – Hyvä (hyvä-nauha) 74-79 pistettä – Melko hyvä 68-73 pistettä – Tyydyttävä 60-67 pistettä – Heikko 0-59 pistettä.

Annettujen pisteiden perusteella valitaan väriluokittain luokkavoittaja (LKV). Mikäli kaksi eläintä on saanut yhtä paljon pisteitä, tuomari päättää luokkavoittajan. Mikäli luokassa on ainoastaan yksi eläin, valitaan eläin luokkavoittajaksi, jos se on saanut arvostelussa vähintään arvosanan hyvä (74-79 pistettä).

Kun kaikki väriluokat on arvosteltu, virallisen luokan kaikista osanottajista eniten pisteitä saanut eläin on rotunsa paras eli ROP1. Mikäli kahdella tai useammalla eläimellä on yhtä paljon pisteitä, tuomari valitsee niiden joukosta rotunsa parhaan eläimen. Vastaavasti tuomari voi halutessaan jakaa sijat ROP2-ROP3.

Sertifikaatin pisteraja on välillä 84-101 pistettä. Jokainen asetetun pisterajan saavuttanut chinchilla saa sertifikaatin, mikäli ei ole saanut miltään osa-alueelta 0 pistettä. Mikäli eläin on saanut mistä tahansa osa-alueesta 0 pistettä, eläin ei voi saada sertifikaattia pistemäärästä riippumatta.

Suomen muotovalion (FINCH) arvoon oikeuttavat kolme sertifikaattia tai kaksi sertifikaattia ja 3 laatupalkintoa. Sertifikaatit on saatava vähintään kahdelta eri tuomarilta. Suomen muotovalion arvoon oikeuttavat palkinnot voi kerätä missä järjestyksessä tahansa. Palkinnot on saatava SLC:n hyväksymästä virallisesta luokasta. Muotovalion arvonimi anotaan yhdistykseltä ja siitä saa todistukseksi FINCH-plakaatin.

Tuomari voi halutessaan valita myös tuomarin suosikin (TS) kaikkien virallisen luokan eläinten joukosta, sekä jakaa harkintansa mukaan ylimääräisiä ja lahjoituspalkintoja.

Tuomari arvostelee eläimen siinä luokassa, sen värisenä, kun näytteilleasettaja on sen näyttelyyn ilmoittanut. Mikäli chinchilla on varsinaisessa arvostelussa väärällä värillä siten, että värin korjaus aiheuttaa väriluokan vaihtumisen, tuomari arvostelee chinchillan väärässä väriluokassa korjatulla värillä, mutta chinchillan sijoitus on tällöin aina hylätty. Mikäli värin muutos ei aiheuta väriluokan muuttumista, väri korjataan arvostelukaavakkeeseen ja eläin arvostellaan normaalisti.

7.1.2 Kasvattajaluokka

Kasvattaja osallistuu kasvattajaluokkaan vähintään kahdella (2) viralliseen luokkaan ilmoitetulla eläimellä, jotka ovat eri poikueista. Kasvattajaluokasta maksetaan normaali ilmoittautumismaksu/kasvattaja. Kasvattajaluokan näytteilleasettajan tulee olla eläinten kasvattaja ja hänen tulee olla SLC:n hyväksymä virallinen kasvattaja. Arvostelussa kiinnitetään erityistä huomioita ryhmän tasaisuuteen. Muuhun näyttelyn luokkaan osallistuvan eläimen on osallistuttava myös kasvattajaluokkaan kasvattajan niin vaatiessa, eläimen omistajan tahdosta riippumatta. Tuomari antaa kasvattajaluokassa ryhmälle sen tasoa vastaavan arvosanan: erinomainen- erittäin hyvä – hyvä – melko hyvä – tyydyttävä – heikko sekä valitaan luokkavoittaja (LKV). Mikäli luokassa on ainoastaan yksi osallistuja, valitaan se luokkavoittajaksi, jos se on saanut arvostelussa vähintään arvosanan hyvä.

7.1.3 Jälkeläisluokka

Jälkeläisluokassa esitetään vähintään kolmen (3) eläimen ryhmä, josta yksi on kilpaileva eläin, joka esitetään yhdessä jälkeläistensä (vähintään 2) kanssa. Jälkeläisluokasta maksetaan normaali ilmoittautumismaksu/ryhmä. Kilpailevaa eläintä ei tarvitse ilmoittaa muuhun luokkaan. Jälkeläiset on ilmoitettava viralliseen luokkaan. Jälkeläisten on oltava eri poikueista. Arvostelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota ryhmän tasaisuuteen ja jalostuseläimen kykyyn periyttää hyviä ominaisuuksia esillä oleviin jälkeläisiin. Eläimen voi ilmoittaa jälkeläisluokkaan vain sen omistaja. Jälkeläisten näytteilleasettajat ovat velvollisia osallistumaan jälkeläisluokkaan, jos kilpailevan eläimen omistaja niin vaatii.
Tuomari antaa jälkeläisluokassa kilpailevalle eläimelle sen tasoa vastaavan arvosanan: erinomainen – erittäin hyvä – hyvä – melko hyvä – tyydyttävä – heikko sekä valitaan luokkavoittaja (LKV). Mikäli luokassa on ainoastaan yksi kilpaileva eläin, valitaan se luokkavoittajaksi, jos se on saanut arvostelussa vähintään arvosanan hyvä.

7.1.4 Baby- ja juniorkatselmukset

Babykatselmukseen voivat osallistua 4-6 kuukauden (alle 7 kk) ikäiset chinchillat ja juniorkatselmukseen vastaavasti 7-9 kuukauden (alle 10 kk) ikäiset chinchillat. Näytteilleasettaja voi itse päättää ilmoittaako chinchillan juniorkatselmukseen vai viralliseen luokkaan. Eläin ei voi olla näytillä sekä juniorkatselmuksessa että virallisessa luokassa. Eläin saa katselmuksesta kirjallisen, sanallisen arvostelun. Babykatselmuksesta valitaan Lupaavin baby ja juniorkatselmuksesta Lupaavin junior. Angorat kilpailevat omissa baby- ja juniorkatselmuksissaan, joissa palkitaan Lupaavin baby angora ja Lupaavin junior angora. Lisäksi tuomari voi halutessaan valita katselmuksien osallistujista 2.-3. lupaavimmat babyt/juniorit. Tuomari voi myös jakaa juniorkatselmukseen osallistuvalle eläimelle laatupalkinnon, mikäli eläin on tuomarin mielestä erittäin hyvätasoinen.

Katselmuksissa chinchillat arvostellaan ikäjärjestyksessä nuorimmasta vanhimpaan.
 

7.2 Pet- eli lemmikkiluokka

Pet-luokassa tuomari saa tietää eläimestä ainoastaan sen sukupuolen, värin ja iän.

Pet-luokassa kilpailevan eläimen tulee täyttää rotumääritelmä seuraavin muutoksin:

Vilkkaus ei alenna sijoitusta, ellei eläin ole rauhaton, poukkoileva tai todella villi. Pet-tuomarin on kuitenkin huomioitava eläimen ikä.

Pet-luokassa ei arvostella muotoa eikä siten esim. kapeasta tai olkapäihin kapenevasta muodosta alenneta sijoitusta, mikäli eläin ei ole liian laiha. Pienestä koosta saatetaan mainita arvostelussa, mutta pieni koko ei alenna sijoitusta vaan se on vain huomiomainintana omistajalle. Koko ei vaikuta pet-arvostelussa sijoitukseen. Jos eläin on todella laiha, se alentaa sijoitusta, sama lihavuuden suhteen. Eläimellä toivotaan kuitenkin olevan hyvä lihasmassa.

Pitkä ja kapea pää ei alenna sijoitusta, kuten ei myöskään eriväriset silmät, suuret korvalehdet eikä niiden väri tai karvoitus.

Turkin laatu ei vaikuta sijoitukseen, eikä pet-luokassa siten arvostella esim. tiheyttä eikä elastisuutta. Turkin ja ihon on oltava hyvin hoidetut ja terveet. Sijoitusta alentaa paha turkin vanuttuminen, takut, karvanlähtö, likainen ja rasvainen turkki, haavat, ruvet ja muut ihovauriot, turkissa olevat kolot, purtu turkki/häntä, erittäin likaiset tai kuivat tassut tai korvat.

Väri ei vaikuta pet-arvosteluun, joten eläimen ei tarvitse olla värimääritelmän mukainen.

Yhden raajan puuttuminen ei alenna sijoitusta.

Kippurahäntä ei alenna sijoitusta.

Pet-luokassa kiinnitetään erityistä huomiota eläimen luonteeseen ja siihen, miten se on hoidettu. Luonteeltaan pet-eläimen tulee olla kiltti, käsittelyyn tottunut sekä käyttäytyä sopuisasti. Yleisvaikutelmaltaan pet-chinchillan tulee olla eloisan ja kiinnostuneen oloinen. Chinchillan on oltava terve ja puhdas. Hoitovirheisiin luetaan mm. vääränlainen ruokinta ja turkin hoito. Eläimen käsiteltävyyteen vaikuttaa sekä eläimen luonne että sen saama hoito.

Pet-luokkaan voi osallistua eläin, joka on näyttelypäivänä täyttänyt neljä (4) kuukautta. Pet-tuomari jakaa jokaiselle eläimelle sen tasoa vastaavan arvosanan: ykköspalkinto = 1, kakkospalkinto = 2, kolmospalkinto = 3. Jos tuomari ei voi arvostella eläintä, käytetään termiä EVA (= ei voida arvostella) tai hylätty = 0 (nolla). Tuomari voi jakaa kunniamainintoja (KUMA) ykköspalkinnon saaneille eläimille. Kun kaikki pet-chinchillat on arvosteltu, tuomari valitsee parhaan pet-chinchillan niiden eläinten joukosta, joille on antanut kunniamaininnan. Valintaa varten kaikki kunniamaininnan (KUMA:n) saaneet eläimet tuodaan tuomarin pöydälle. Tästä eläimestä tulee PET 1. Lisäksi tuomari voi sijoittaa kunniamaininnan saaneiden chinchillojen joukosta chinchilloja sijoille PET 2 – PET 5.

Lisäksi tuomari valitsee parhaan nuoren (PN) alle vuoden ikäisten chinchillojen joukosta sekä parhaan veteraanin (PV) 7 vuotta täyttäneiden chinchillojen joukosta. PN ja PV valitaan ykköspalkinnon saaneiden chinchillojen joukosta. Tuomari voi halutessaan valita myös tuomarin suosikin (TS) kaikkien pet-eläinten joukosta, sekä jakaa harkintansa mukaan ylimääräisiä ja lahjoituspalkintoja. Pet-luokassa ei jaeta sertifikaatteja.

Steriloidut ja kastroidut chinchillat voivat osallistua pet-luokkaan.

8 § Eläimen toimittaminen arvosteltavaksi

Eläimen vie tuomarille arvosteltavaksi assistentti. Eläimen tulee olla näyttelyhäkissä (esim. muoviterraariossa, näyttelykuutiossa tms.), jossa on selvästi esillä eläimen näyttelynumero. Näyttelyhäkin tulee olla sellainen, ettei eläin pääse karkaamaan sieltä tai vahingoita itseään siellä. Ulkomuotoluokissa suositellaan eläimen esittämistä näyttelykuutiossa, mutta pakollista se ei ole. Jos eläin ei ole paikalla, kun luokkaa, johon se on ilmoitettu, arvostellaan, eläin jää arvostelematta eikä ilmoittautumismaksua makseta takaisin. Poikkeuksena edelliseen on tilanne, jossa eläin on juuri esim. virallisessa luokassa arvostelupöydässä, kun sen vuoro olisi pet-luokassa. Tällöin se arvostellaan sen jälkeen kun eläintä ei enää tarvita virallisen luokan arvostelussa. Tai myös toisinpäin eli jos eläin on juuri pet-arvostelussa, se arvostellaan ulkomuotoluokissa sen jälkeen, kun sitä ei enää tarvita pet-arvostelussa. Myöskään koearvostelussa oleminen ei vaikuta varsinaiseen arvosteluun pääsemiseen.

9 § Tuomarin vaikuttaminen

Jos henkilö yrittää vaikuttaa käyttäytymisellään oman tai perheenjäsenensä eläimen arvostelun tulokseen, tuomari voi antaa eläimelle EVA:n (ei voida arvostella) eli eläin jää arvostelematta. Tästä syystä näyttelymaksua ei palauteta.
Jos yritys vaikuttaa arvosteluun on tuomarin tai sihteerin mielestä törkeä, henkilölle voidaan antaa varoitus. Varoituksesta lähetetään näyttelyn jälkeen kyseiselle henkilölle kirjallinen ilmoitus. Kun henkilö on saanut kolme varoitusta, hänet asetetaan määräaikaiseen näyttelykieltoon, jonka pituuden päättää SLC:n hallitus.
Henkilölle, joka häiritsee tai moittii tuomaria näyttelyn aikana, rikkoo näitä sääntöjä tai hyvää tapaa, SLC:n hallitus voi antaa näyttely- tai toimintakiellon. Rikkomuksesta on tehtävä kirjallinen valitus seitsemän (7) päivän kuluessa näyttelytoimikunnalle. Kuka tahansa voi tehdä valituksen.

10 § Näyttelyarvostelusta valittaminen

Tuomari ei voi muuttaa eläimestä antamaansa arvostelua enää sen jälkeen, kun näyttely, johon eläin on osallistunut, on arvosteltu loppuun. Tuomarin arvostelusta ja hänen antamastaan palkintosijasta ei voi valittaa ellei tuomari ole toiminut SLC:n näyttelysääntöjen vastaisesti. Valitus rikkomuksesta on tehtävä seitsemän (7) päivän kuluessa näyttelytoimikunnalle kirjallisesti ja valitukseen on liitettävä mukaan 20 euron summa, jonka yhdistys palauttaa, mikäli valitus katsotaan aiheelliseksi. Valituksen ollessa aiheellinen hallitus voi tehdä päätöksen virheen korjaamisesta.

Mikäli näyttelyn päätyttyä SLC:n hallitus tai näyttelyssä kyseisessä luokassa toiminut tuomari huomaa arvostelussa tapahtuneen virheen, voi hallitus korjata sen parhaalla katsomallaan tavalla yhteistyössä arvostelleen tuomarin kanssa. Korjaus tulee tehdä kahden viikon kuluessa näyttelyn päättymisestä.

11 § Ilmoittautumismaksun palautus

Näytteilleasettajan maksama ilmoittautumismaksu maksetaan takaisin:

12 § Lahjoituspalkinnot

Yksityiset henkilöt, yhteisöt sekä kasvattajat voivat lahjoittaa palkintoja jaettavaksi näyttelyissä. Lahjoituspalkinnot eivät saa olla sopimattomia eivätkä hyvän tavan vastaisia. Tuomari valitsee lahjoituspalkintojen saajat. Kaikkia lahjoituspalkintoja ei tarvitse jakaa, mikäli se aiheuttaa merkittävää lisätyötä näyttelyn järjestäjälle.

13 § Muutosoikeus

Suomen Lemmikkichinchillat ry varaa itselleen oikeuden muuttaa näyttelysääntöjä, lisätä jaettavia titteleitä tai muuntaa jo olemassa olevien jakoperusteita tulevaisuudessa.

Viimeisin päivitys: 29.9.2016 11:07

Etsi SLC:n sivuilta

Tapahtuu

Tuoreimmat päivitykset

Uutisarkisto

Muualla verkossa

Ylläpito