Pink white -chinchilla

Suomen Lemmikkichinchillat ry

koristekuva

Kasvattajanimisäännöt

Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto ry:n kasvattajanimisäännöt

Näitä sääntöjä on jokaisen SKJL ry:n hyväksymän kasvattajan noudatettava.

Yleistä

1. Kasvattajanimellä tarkoitetaan sitä nimeä, joka liitetään kasvattajanimen haltijan hyväksyttyjen lajien kaikkien kasvattien nimien yhteyteen. Kasvattajanimi voidaan ottaa takautuvasti käyttöön kasvattajanimen haltijan hyväksyttyjen lajien kaikilla kasvateilla. Myönnetyllä nimellä on ikuinen suoja-aika. Tällä tarkoitetaan sitä ettei kani- tai jyrsijäkasvattaja voi saada samaa kasvattajanimeä mikä on myönnetty jo jollekulle muulle.

2. Kasvattaja on henkilö, joka omistaa naaraan tai on tehnyt sopimuksen naaraan omistajan kanssa eläimen käytöstä.

3. Kasvattajalla voi olla vain yksi kasvattajanimi. Se voidaan myöntää myös kahdelle henkilölle yhdessä. Tällöin heidät merkitään aina yhdessä poikueen kasvattajiksi.

4. Kasvattajan tulee sitoutua hoitamaan eläimensä asianmukaisesti ja pyrkiä jalostustyössä kasvattamaan rotumääritelmän mukaisia, terveitä yksilöitä. Mikäli kasvattaja syyllistyy eläintensä vakavaan laiminlyöntiin tai heitteillejättöön, voidaan kasvattajanimi poistaa Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto ry:n kasvattajalistalta ja asettaa kasvattaja ikuiseen kasvattamiskieltoon Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto ry:ssä ja sen alaisissa yhdistyksissä.

Vaatimukset

5. Kasvattajanimen anojan tulee noudattaa näitä sääntöjä sekä anomansa lajin lajiyhdistyksen sääntöjä. Molemmat säännöt täytyy anottaessa täyttyä vaadittavilta osilta.

6. Kasvattajanimen hakijan tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Nuoremmalle henkilölle voidaan kasvattajanimi myöntää, jos lajiyhdistyksen hallitus niin suosittelee. Ikäraja koskee kumpaakin henkilöä, jos nimi tulee kahden henkilön yhteiseksi.

7. Hakijan täytyy kuulua hakemiensa lajien lajiyhdistyksiin vähintään hakemista edeltävänä vuonna ja hakemisvuonna. Mikäli kaksi henkilöä yhdessä anoo kasvattajanimeä, heidän tulee kummankin kuulua johonkin kasvattamansa lajin lajiyhdistykseen niin, että he kuuluvat yhdessä vähintään yhteen samaan lajiyhdistykseen. Muihin kasvattamiensa lajien lajiyhdistyksiin toinen voi kuulua ilman toisen jäsenyyttä, mutta kuitenkin niin, että jäsenyydet kattavat kaikki kasvatettavat lajit. Kasvattajanimen ylläpitämiseen vaaditaan em. jäsenmaksujen jokavuotinen maksaminen. Jäsenmaksuja ei saa maksaa takautuvasti.

8. Hakijan tulee ennen kasvattajanimen anomista maksaa Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto ry:n tilille ns. kasvattajanimimaksu, kaksikymmentä (20) euroa. Maksettua maksua ei palauteta, mikäli anomus hylätään. Maksu on kasvattajanimikohtainen riippumatta kasvattajien määrästä. Haettaessa voimassaolevalle kasvattajanimelle uusia lajeja, maksua ei makseta.

9. Hakijan on täytynyt perehtyä kasvattamiensa lajien rotumääritelmiin ja hoitovaatimuksiin sekä tietää jalostustavoitteensa ja kasvattajan vastuunsa.

10. Kasvattajanimessä ei saa olla tunnistettavasti minkään maan, läänin, kunnan, kaupungin tai kylän nimiä, taivutettuinakaan, rotumääritelmässä esiintyvän lajin, rodun, muunnoksen tai värin nimiä. Nimessä ei saa myöskään olla kahta sanaa enempää; väliviivalla yhdistetyt yhdyssanat katsotaan eri sanoiksi. Kasvattajanimen tulee olla selvästi erottuva aiemmin myönnetyistä nimistä, eikä se saa olla vastoin hyviä tapoja.

Anominen ja kaavake

11. Kasvattajanimi anotaan Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto ry:n virallisella kaavakkeella, joka on toimitettava anottavien lajien lajiyhdistysten hallituksille tai hallituksen valtuuttamalle henkilölle. He/Hän, anomuksen hyväksyttyään, toimittavat/toimittaa sen Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto ry:n valtuuttamalle henkilölle. Tämä henkilö tarkistaa hyväksynnän, toteaa vaadittavat jäsenyydet, myöntää kasvattajanimen ja lähettää sen takaisin ko. lajiyhdistykseen/lajiyhdistyksiin. Lajiyhdistys ilmoittaa anojalle nimestä aina kirjallisesti. Mikäli anomuksessa on puutteita, voi lajiyhdistys palauttaa anomuksen anojalle ennen Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto ry:een lähettämistä. Samoin Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto ry:n edustaja voi lähettää suoraan anojalle kirjeen puutteista.

12. Kasvattajanimianomuksen toisella sivulla kohtaan ”jalostuseläimet” tulee merkitä kaikkien anomishetkellä omistettujen jalostusiässä olevien jalostuseläinten tiedot täydellisinä (vaadittuina) lukuun ottamatta rekisterinumerokohtia. Ilmoitetuista jalostuseläimistä vähintään kahden (2) joka lajista ja vähintään yhden (1) joka rodusta tulee olla rekisteröityjä. Vähintään nämä mainitut rekisterinumerot on merkittävä anomukseen.

13. Kasvattajanimien käsittelijä säilyttää keskeneräisen/puutteellisen hakemuksen puolen vuoden ajan (6 kk) arkistossa ja on valtuutettu sen, tämän ajan jälkeen, poistamaan käsittelystä, mikäli kasvattajanimen anoja ei ole tehnyt mitään anomista edistäviä toimintoja. Tämän ajan jälkeen kasvattajanimien käsittelijä ilmoittaa poistosta anojalle kirjallisesti. Mikäli kasvattajanimen anoja haluaa uudelleen anoa kasvattajanimeä, kasvattajanimikäsittelymaksu tulee maksaa uudelleen.

14. Hyväksytyt kasvattajanimet julkaistaan Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto ry:n julkaisemalla tavalla jyrsijäyhteisön tiedoksi.

Mahdolliset muutokset

15. Jos kasvattajanimi halutaan siirtää toiselle henkilölle, asiasta tulee tehdä kirjallinen sopimus nimen entisen ja tulevan haltijan kanssa. Kasvattajanimimaksua ei tällöin makseta. Sopimus kasvattajanimianomuksineen tulee toimittaa ko. lajien lajiyhdistyksien hallituksille, jotka hyväksyttyään anomuksen lähettävät sen Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto ry:n valtuuttamalle kasvattajanimikäsittelijälle. Tämä henkilö käsittelee myöntämisen, jäsenyydet ja sopimuksen sekä lähettää lajiyhdistykselle hyväksynnän asiasta. Lajiyhdistys on velvollinen informoimaan anojaa asiasta kirjallisesti.

16. Kasvattajanimeä voi vaihtaa vain kerran, pätevistä syistä. Ilman syytä tullut anomus hylätään. Anomus kasvattajanimen vaihtamisesta on toimitettava kirjallisena Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto ry:n valtuuttamalle kasvattajanimikäsittelijälle. Kasvattajanimimaksu täytyy tällöin maksaa.

17. Jos kasvattaja haluaa yhteisen kasvattajanimen toisen henkilön kanssa, tätä tapausta koskevat myös em. säännöt. Tällöin uuden henkilön, joka tulee kasvattamaan kasvattajanimen alle, tulee olla ollut jäsen vähintään hakemista edeltävänä ja hakemisvuonna jonkin kasvattajanimen kattaman lajin lajiyhdistyksessä. Hakemukseen tulee myös liittää kasvattajanimen haltijan kirjallinen suostumus uuden henkilön liittämisestä kasvattajanimen alle.

18. Nämä säännöt koskevat vain uuden lajin anomista. Jos kasvattaja haluaa lisätä uusia rotuja, värejä tai kuvioita kasvattajanimeensä jo hyväksytyn lajin alle, voi siitä tehdä vapaamuotoisen ilmoituksen suoraan Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto ry:n kasvattajanimien käsittelijälle.

Muuta

19. Kasvattajanimi poistetaan käytöstä, jos kasvattaja ei ole maksanut jäsenmaksujaan ajallaan. Jokaisen vuoden tammikuussa kasvattajanimien käsittelijä tarkastaa edellisen vuoden jäsenmaksut kaikkien kasvattajien kohdalta ja poistaa listoilta kasvattajan, joka ei ole hoitanut asianmukaisia maksuja. Saadakseen kasvattajanimensä takaisin, kasvattajan täytyy uudelleen anoa kasvattajanimeä Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto ry:n virallisella kaavakkeella lajiyhdistykseltä. Tällöin myös kasvattajanimimaksu tulee maksaa uudelleen. Lajiyhdistys voi käsitellä anomuksen ns. vanhana. Tällöin kasvattajanimen anojalta ei vaadita edellisten vuosien jäsenmaksujen maksamista. Hakemus voidaan käsitellä vanhana vain, jos kasvattajanimen anoja osoittaa pätevyyttä jalostustyöhön. Muutoin kasvattajanimi käsitellään uutena anomuksena em. sääntöjen mukaisesti. Kasvattajanimimaksu tulee maksaa uudelleen vanhana hakiessa.

20. Tiedot jäsenyyksistä kasvattajanimenkäsittelijä saa kaikkien lajiyhdistysten rahastonhoitajilta/ jäsenasioidenhoitajilta, jotka toimittavat jäsenlistat kasvattajanimenkäsittelijälle Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto ry:n määrääminä eräpäivinä. Tarvittaessa kasvattajanimenkäsittelijä voi vuoden mittaan pyytää useampia jäsenlistoja lajiyhdistyksiltä.

21. Kasvatuksen loputtua kasvattajan tulee tehdä kirjallinen ilmoitus asiasta Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto ry:n kasvattajanimikäsittelijälle.

Lajiyhdistysten omat kasvattajanimivaatimukset

Suomen Lemmikkichinchillat ry

Ennen anomista

Kasvattajanimianomus

Hakemuksen käsittely

Kasvattajanimen ylläpitäminen

Kasvattajanimianomus ja muut tarvittavat anomiseen liittyvät paperit lähetetään joko postitse puheenjohtajalle tai sähköpostilla: puheenjohtaja@chinchilla.fi

Lisätietoja Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto ry:n sivuilta.

HUOM! Voit hyödyntää myös muiden systeemien arvosteluja vastaavuuksien mukaisesti.

Viimeisin päivitys: 30.4.2021 13:19

Etsi SLC:n sivuilta

Tapahtuu

Tuoreimmat päivitykset

Uutisarkisto

Muualla verkossa

Ylläpito